Avís Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT PER A LA PÀGINA WEB

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús del lloc web, www.hirazosa.com

DADES DE L'EMPRESA

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives de l'empresa.

Nom: HIRAZOSA

Denominació Social: HIRAZOSA, S.L.

Nif / Cif: B63535439

Domicili Social: Pont, 50 baixos 08591-Aiguafreda (Barcelona)

Telèfon: 938441515

Adreça de correu electrònic: hirazosa@hirazosa.com

CONDICIONS GENERALS

L'accés i ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se en alguns dels serveis concrets del lloc web .

L'usuari accepta que l'accés al present lloc web i dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure i gratuïta, tot i que HIRAZOSA es reserva el dret de limitar el seu accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades prèviament a l'accés.

HIRAZOSA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, serveis i les condicions requerides per utilitzar els mateixos quan ho consideri oportú o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en el lloc web.

HIRAZOSA es reserva el dret a interrompre l'accés al present lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric, o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis, sense donar lloc a cap indemnització.

HIRAZOSA es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALS, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s'enviï ALS CLIENTS de nom de l'empresa sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i nom de l'empresa, així com l'acompliment de les tasques d'informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l'empresa.

AVÍS DE COPYRIGHT

HIRAZOSA té la titularitat del present lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d'Internet estan legalment reservats, de manera que l'accés o la seva utilització, per part de l'usuari, no ha de considerar, de cap manera, com l'atorgament de cap llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d'aquest. Està absolutament prohibit, l'ús del lloc web o d'algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense el previ consentiment per escrit de HIRAZOSA

Queda prohibida la reproducció dels continguts del lloc web, llevat que estigui permès legalment i es citi la procedència o, si no, s'autoritzi per escrit el contrari. En aquells casos en què es produeixi la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta autorització substituirà la prohibició general abans esmentada i citarà clarament les possibles restriccions d'ús.

HIRAZOSA no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.

CLÀUSULA D'EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, de manera que HIRAZOSA no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de l'esmentada informació ni garanteix la exactitud ni l'actualització de la informació que es pugui obtenir d'aquest, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web.

HIRAZOSA no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del lloc web

1. Responsabilitat pel funcionament del lloc web.

HIRAZOSA intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podrà procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos, sense que això origini indemnització a l' usuari per aquests conceptes.

S'adverteix que alguna informació continguda en aquest web pot haver estat creada o recollida en arxius o formats no exempts d'errors, pel que no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat per aquests problemes.

HIRAZOSA no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que poguessin ocasionar a l'usuari a resultes de la consulta d'aquesta pàgina web, o d'aquelles altres externes objecte de reexpedició.

HIRAZOSA no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, o mal funcionament d'aquest que tinguin l'origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del seu control.

2. Responsabilitat per l'ús d'enllaços

HIRAZOSA no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora d'aquest, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc.

En el cas que HIRAZOSA constati per algun mitjà la il·licitud de la pàgina web, o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, l'empresa suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç.

La presència d'altres enllaços al lloc web té una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc d'Internet de destinació, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores d'aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

D'aquesta manera HIRAZOSA no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als que enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l'ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible a els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

HIRAZOSA informa tot seguit de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals. D'aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d'acord amb la Llei 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat.

La visita del lloc web www.hirazosa.com  no implica que l'usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l'empresa. En el supòsit que es subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d'acord amb les limitacions i els drets recollits en l'esmentada norma de protecció de dades.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

1. Recollida de dades.

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través dels formularis publicats a la web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a HIRAZOSA que seran incloses en un fitxer automatitzat.

Els fitxers titularitat de HIRAZOSA figuren inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual podrà accedir l'usuari o visitant per comprovar la situació d'aquells.

HIRAZOSA conservarà les seves dades un cop finalitzada la relació amb l'usuari per a complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.

2. Seguretat de la informació.

HIRAZOSA ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari o visitant.

No obstant això, l'usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

3. Confidencialitat i Secret professional.

Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de HIRAZOSA i els usuaris o visitants seran considerades com confidencials. L'accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

4. Enllaços amb altres llocs web.

El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S'informa que HIRAZOSA no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web.

5. Drets dels usuaris.

L'usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent.

Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l'usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l'adreça de la seu de HIRAZOSA més amunt.

HIRAZOSA informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la finalitat per la qual van ser recollides, seran cancel·lats conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

CLÀUSULA PER FORMULARIS

En el cas que HIRAZOSA disposi de formularis, la identificació de l'usuari és plena, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els nostres formularis.

La informació facilitada per l'usuari serà utilitzada per HIRAZOSA exclusivament per a les finalitats que s'informin en cada cas.

Cada un dels nostres formularis inclou una clàusula específica de privacitat per la qual l'usuari donarà voluntàriament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades.

HIRAZOSA serà l'entitat responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del seu lloc web en els formularis. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, HIRAZOSA es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades personals recollides no seran cedides a tercers sense el seu consentiment exprés.

L'usuari que figuri a la base de dades podrà exercir en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l'adreça de HIRAZOSA més amunt.

Per aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de HIRAZOSA en relació als usuaris que visiten la nostra web, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic: hirazosa@hirazosa.com  

Información básica sobre Protección de Datos para el formulario "Contacta ahora"
Responsable IMMOBILIARIA HIRAZOSA, S.L.
Calle c/Del Pont, 50 baixos, 08591 Aiguafreda (España), con CIF B63535439
Finalidades Gestión de la solicitud de información del inmueble.
Legitimación Consentimiento del interesado.
Destinatarios Se cederán datos por obligación legal.
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en la información adicional.
Información adicional Puede consultar la Política de Privacidad completa en la política de privacidad del cliente
Información básica sobre Protección de Datos para el formulario "Buscamos por ti"
Responsable IMMOBILIARIA HIRAZOSA, S.L.
Calle c/Del Pont, 50 baixos, 08591 Aiguafreda (España), con CIF B63535439
Finalidades Atender la petición del interesado y enviarle información tanto acerca del inmueble por el que se ha interesado como de otros inmuebles que tengan características similares
Legitimación Consentimiento del interesado.
Destinatarios Se cederán datos por obligación legal.
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en la información adicional.
Información adicional Puede consultar la Política de Privacidad completa en la política de privacidad del cliente
Información básica sobre Protección de Datos para el formulario "Contactar"
Responsable IMMOBILIARIA HIRAZOSA, S.L.
Calle c/Del Pont, 50 baixos, 08591 Aiguafreda (España), con CIF B63535439
Finalidades Gestión de la solicitud de información del inmueble.
Legitimación Consentimiento del interesado.
Destinatarios Se cederán datos por obligación legal.
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en la información adicional.
Información adicional Puede consultar la Política de Privacidad completa en la política de privacidad del cliente

1. Política de cookies

Almacenamiento local de datos y tecnología similar

1.1. Introducción

La confianza del usuario es importante para nosotros, y por consiguiente, en el Portal nos preocupa proteger su privacidad. Un aspecto importante de esto es proporcionarte toda la información posible sobre cómo utilizamos tus datos de carácter personal, incluso cómo utilizamos el almacenamiento local de datos y tecnología similar.

1.2. ¿Qué significa almacenamiento local de datos, cookies y tecnología similar?

El almacenamiento local de datos implica almacenar diferentes tipos de datos localmente en su dispositivo a través de su navegador web. Los datos almacenados localmente pueden, por ejemplo, contener la configuración del usuario, información sobre cómo navega por nuestros sitios web, qué navegador web utiliza, qué anuncios se han mostrado, y el comportamiento similar en sitios web con los que colaboramos. Los datos almacenados localmente pueden ser utilizados para personalizar el contenido y las funciones en nuestros servicios de forma que sus visitas sean más cómodas y tengan más sentido.

Un método de almacenamiento local de datos son las cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo (PC, teléfono móvil o tablet) que nos permiten reconocer su navegador web. Las cookies contienen información principalmente sobre su navegador web y sobre cualquier actividad que se ha producido en él.

Además del almacenamiento local de datos, podemos utilizar otra tecnología similar, como web beacons (o balizas web)/pixel tags (o etiquetas de píxel). Esta tecnología reconoce las cookies y los identificadores, y permite a terceros establecer cookies en su dispositivo. Los web beacons pueden ser utilizados para determinar qué anuncios deben mostrarse en tu navegador web.

En el presente documento, el término "almacenamiento local de datos" se utiliza como término colectivo para cookies, web beacons y otra tecnología similar.

1.3. ¿Por qué el Portal utiliza el almacenamiento local de datos en sus sitios web y apps?

Utilizamos el almacenamiento local de datos para una serie de fines, tales como: permitirnos realizar nuestros servicios; aportarte contenido pertinente, personalizado cuando visitas nuestros sitios web; medir y analizar el tráfico en nuestros sitios web y mejorar nuestros servicios. A continuación, se ofrecen más detalles sobre estos temas.

1.4. ¿Quién más utiliza el almacenamiento local de datos en el Portal?

Utilizamos el almacenamiento local de datos nosotros mismos, y permitimos a nuestros proveedores que lo utilicen cuando nos prestan sus servicios. Estos proveedores están sujetos a acuerdos de encargados del tratamiento de datos, y no se les permite utilizar los datos para fines que no sean proporcionar el servicio que hemos solicitado.

Además de para nuestro propio uso, también ofrecemos a terceros la oportunidad de utilizar el almacenamiento de datos en su dispositivo cuando visitas nuestros servicios. Hemos concebido directrices estrictas sobre cómo terceras partes pueden recoger y utilizar datos relativos a nuestros visitantes. Las directrices indican que los datos sólo pueden ser utilizados para fines definidos con claridad.

1.5. Áreas de aplicación para el almacenamiento local de datos:

 1. Para entregar y adaptar los servicios a su uso

  Se requiere y es necesario el almacenamiento local de datos con el fin de permitirte utilizar nuestros servicios, tales como información sobre su configuración, que nos dice cómo deben presentarse los servicios en tu navegador web.

  También utilizamos el almacenamiento local de datos para adaptar nuestros servicios a su uso lo mejor posible. Por ejemplo, para almacenar la configuración para tus sonidos preferidos, para almacenar información sobre la mejor calidad de vídeo que hay disponible para tu navegador web y la velocidad de Internet, o para permitir el uso de funciones especiales, tales como la opción de almacenar anuncios clasificados o conservar búsquedas previas y listados guardados.

 2. Para analizar y mejorar nuestros servicios

  Utilizamos diversas herramientas de medición que nos proporcionan estadísticas y análisis relativos a nuestros servicios. Estas herramientas nos permiten reconocer el navegador web a lo largo del tiempo y averiguar si el usuario ha visitado el sitio web anteriormente y si es así con qué frecuencia. Estas herramientas nos ofrecen la posibilidad de lograr una visión general de cuántos usuarios únicos tenemos y cómo utilizan nuestros servicios.

  Asimismo, utilizamos la información que hemos recogido y analizado para desarrollar y mejorar nuestros servicios y servicios cooperativos en Schibsted Media Group; por ejemplo, averiguando qué servicios generan mucho tráfico o viendo si un servicio está funcionando de manera óptima.

1.6. ¿Cómo puedo gestionar datos almacenados localmente?

Puedes ajustar la configuración en tu navegador web o utilizar programas especiales que han sido desarrollados para gestionar cookies.

La configuración en tu navegador web normalmente muestra una lista de todas las cookies que han sido almacenadas para proporcionarle una visión general y, si lo deseas, para eliminar las cookies no deseadas. Normalmente, puedes indicar que aceptas el almacenamiento de cookies de los sitios web que visitas o de terceros afiliados a dichos sitios web. También puedes escoger ser notificado cada vez que se almacena una nueva cookie. Se proporciona a continuación orientación sobre cómo hacer esto en diferentes navegadores web. Tu navegador web almacena normalmente cookies en una carpeta específica en su disco duro, de forma que pueda examinar también el contenido con más detalle.

El Portal ha preparado también una lista con las principales formas de almacenamiento local de datos presentes en nuestro sitio web y más detalles sobre sus fines. La lista está disponible a continuación en 'Visión general de la tecnología que utilizamos'.

Sin embargo, las cookies que están presentes en el sitio web cambian con frecuencia, y no todas las cookies son igual de importantes. Por consiguiente, el Portal actualizará con regularidad la lista de qué cookies están disponibles.

Asimismo, hay disponibles servicios que han sido desarrollados especialmente para proporcionar a los usuarios una lista actualizada de cookies y otros mecanismos de seguimiento. Vea un ejemplo aquí http://www.ghostery.com o http://www.disconnect.me.

Ten en cuenta que la desactivación de cookies del Portal puede impedir que nuestros sitios web funcionen adecuadamente. Por ejemplo, puede que tengas que iniciar sesión cada vez que nos visites, y puedes recibir anuncios al azar en lugar de aquellos que son más adecuados de acuerdo a tus búsquedas.

A continuación, se presenta un resumen de cómo los datos almacenados localmente pueden ser gestionados en diferentes navegadores web. Ten en cuenta que este proceso puede cambiar y que las descripciones dadas aquí pueden no estar actualizadas.

1.6.1. Gestión de cookies en Google Chrome

Cómo eliminar cookies:

 1. Ves a Configuración en el menú de su navegador.
 2. Haz clic en Mostrar configuración avanzada.
 3. Haz clic en Eliminar datos de navegación.
 4. Selecciona el período de tiempo para el que deseas eliminar la información en el menú en la parte superior. Si deseas eliminar todas las cookies en el navegador, haz clic en Desde el origen de los tiempos.
 5. Marca Cookies y otros datos de sitios y complementos.
 6. Haz clic en Borrar datos de navegación.
 7. Cierra la ventana.

Cómo evitar que las cookies se almacenen en el navegador web:

 1. Ves a Configuración en el menú de tu navegador.
 2. Haz clic en Mostrar configuración avanzada y después haz clic en Configuración de contenido.
 3. En Cookies, selecciona tu opción preferida. Si desea evitar que todas las cookies se almacenen, haga clic en No permitir que se guarden datos de los sitios.
 4. Haz clic en Hecho.
 5. Cierra la ventana.
1.6.2. Gestión de cookies en Safari

Cómo eliminar cookies:

 1. Ir a Preferencias en el menú de su navegador.
 2. Haz clic en la pestaña Privacidad.
 3. Haz clic en Eliminar todos los datos de los sitios weby después haz clic en Eliminar para eliminar todas las cookies.
 4. Cierra la ventana.

Cómo evitar que las cookies se almacenen en el navegador web:

 1. Ir a Preferencias en el menú de tu navegador.
 2. Haz clic en la pestaña Privacidad.
 3. En Cookies y datos de sitios webselecciona tu opción preferida. Si deseas evitar que todas las cookies se almacenen, haz clic en Bloquear siempre.
 4. Cierra la ventana.
1.6.3. Gestión de cookies en Mozilla Firefox

Cómo eliminar cookies:

 1. Ir a Opciones en el menú de tu navegador.
 2. Haz clic en la pestaña Privacidad.
 3. Haz clic en Mostrar cookies.
 4. Selecciona las cookies que deseas eliminar y haz clic en Eliminar seleccionadas. Haz clic en Eliminar todassi deseas eliminar todas las cookies en tu navegador web.
 5. Cierra la ventana. Cualquier cambio que hayas hecho se guardará automáticamente.

Cómo evitar que las cookies se almacenen en el navegador web:

 1. Ir a Configuración en el menú de tu navegador.
 2. Selecciona la pestaña Privacidad.
 3. En Historial, haz clic en Usar una configuración personalizada para el historial.
 4. Selecciona tus opciones preferidas en Permitir cookies de sitios web. Si deseas evitar que todas las cookies se almacenen, desactiva la casilla Aceptar cookies de sitios web.
 5. Cierra la ventana. Cualquier cambio que hayas hecho se guardará automáticamente.
1.6.4. Gestión de cookies en Internet Explorer

Cómo eliminar cookies:

 1. Ir a Herramientas (icono de rueda dentada) en el menú de tu navegador.
 2. Haz clic en Propiedades de Internet.
 3. En la pestaña General - Historial de navegación, haz clic en Eliminar.
 4. Asegúrate de marcar la opción Cookies y datos de sitios web.
 5. Haz clic en Eliminar.
 6. Haz clic en OK.

Cómo evitar que las cookies se almacenen en su navegador web:

 1. Ir a Herramientas (icono de rueda dentada) en el menú de tu navegador.
 2. Haz clic en Opciones de Internet y después haz clic en la pestaña Privacidad.
 3. Mueve la barra deslizante al nivel deseado. Si deseas evitar que todas las cookies se almacenen, selecciona el nivel Bloquear todas las cookies.
 4. Haz clic en OK.
1.6.5 Gestión de cookies en Opera

Cómo eliminar cookies:

 1. Ir a Configuración en el menú de tu navegador.
 2. Selecciona la pestaña de Privacidad y Seguridad.
 3. Haz clic en Cookies y después haz clic en Todas las cookies y datos de sitios web.
 4. Selecciona las cookies que deseas eliminar y haz clic en Eliminar. Haz clic en Eliminar todas si deseas eliminar todas las cookies en tu navegador web.
 5. Haz clic en Hecho.
 6. Cierra la ventana.

Cómo evitar que las cookies se almacenen en su navegador web:

 1. Ir a Configuración en el menú de tu navegador.
 2. Selecciona la pestaña de Privacidad y Seguridad.
 3. En Cookies, selecciona tu opción preferida. Si deseas evitar que todas las cookies se almacenen, haz clic en No permitir que se guarden datos de los sitios.
 4. Cierra la ventana.

1.7. ¿Cómo puedo controlar qué información se envía a los anunciantes?

Si deseas controlar qué información se envía a los anunciantes, puedes descargar una cookie de exclusión (opt-out) de diferentes anunciantes o utilizar soluciones alternativas, tales como http://www.youronlinechoices.com/es/. Ten en cuenta que debes seguir el mismo proceso para cada dispositivo que utilices, y para cada navegador web en tus dispositivos.

1.8. VISIÓN GENERAL DE LA TECNOLOGÍA QUE UTILIZAMOS

1.8.1. Para suministrar y adaptar nuestros servicios
Responsable Nombre de tecnología Descripción Más información
inmofactory.com ASP.NET_SessionId Cookie que genera automáticamente asp.net la primera vez que accedes a la página Sigue nuestras recomendaciones en esta política.
inmofactory.com FU_InfoCookie Recuerda si muestra la información de política de cookie Sigue nuestras recomendaciones en esta política.
inmofactory.com cookietest Cookie que guarda la sesión del usuario Sigue nuestras recomendaciones en esta política.

Cercador d' immobles